خانه ارتباط با ما                                                                                                                                                
دروس هفتگي استاد: 1. خارج اصول: روزهای زوج، 7 تا 7.40، حوزه‌ي علمیه‌ي امام رضا(ع) / 2. اخـلاق: چهارشنبه‌ها، 9 تا 9.40، حوزه‌ي علمیه‌ي امام رضا(ع) / 3. نهایة الحکمة: یکشنبه‌ها، 8 تا 9، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی / 4. فلسفه‌ي اصول: چهارشنبه‌ها، 14 تا 15، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی / 5. منطق فهم قرآن(روش تفسیر): چهارشنبه‌ها، 15 تا 16، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
   
 • 1 مباحثه با جان هيك
 • 2 تلويحات
 • 3 نظريه‌ي ابتناء
 • 4 خشونت و مدارا
 • 5 منطق فهم دين
 • 6 دين‌پژوهي معاصر
 • 7 دموكراسي قدسي
 • 8 فلسفه‌ي دين
 • 9 تماشاي جمال
 • 10 معنا منهاي معنا
 • 11 حريت و مدارا
  صفحه اصلي قمه‌زني مصداق بارز اضرار به نفس، موجب وهن مذهب، معارض با شئون شعائر حسيني(س) و خلاف حكم عقل و حرام شرعي است

امروز برخي رفتارها و گفتارهايي كه در مجالس مقدس عزاداري حضرت سيدالشهداء(ع) از سوي بعضي افراد جاهل و بي‌مبالات سرمي‌زند، خلاف شأن متعالي شعائر حكيمانه‌ي حسيني(س)، باعث وهن مذهب، معارض حكم عقل و گاه خلاف شرع بيّن است.. ادامه‌ي مطلب


نسبت و مناسبات فقه و فلسفه

به نظر من در نگاه به مباحثي كه در ظاهر فيلسوفان و فقيهان درباره‌ي آنها عقايد و نظرهاي مخالفي دارند، خطاهايي رخ داده و همين مسئله سبب شده است گمان رود ميان فقه و فلسفه نوعي نزاع ايدئولوژيكي برقرار است؛ يعني فيلسوفان ايدئولوژيي دارند كه با ايدئولوژي فقيهان متفاوت است و از همين‌رو آنها طي تاريخ در عرصه‌ي ايدئولوژيك با هم مبارزه كرده‌اند و مي‌كنند. ادامه‌ي مطلب


يازده مانع پيش پاى توليد علم در ايران

میان اصحاب فکر در ایران اکنون دغدغه اى مبارک ظاهر شده است که برمبناى آن فرایند تولید علم در کشور ضرورت یافته است. براى این مقصود، کانون ها و محافلى نیز تدارک دیده شده است که «دبیرخانه هیأت حمایت از کرسى هاى نظریه پردازى، نقد و مناظره» یکى از آنهاست. ادامه‌ي مطلب


علوم انسانی در ایران

با توجه به معیار تمایز علوم بسته به تعریفی که ما از انسان ارائه می‌کنیم علوم انسانی ما متفاوت خواهد شد. یک نوع علوم انسانی‌ تابع مکتبی است که در آن انسان را خلیفة‌الله می‌داند و هویت خلیفة‌ًْ‌اللهی او را مبتنی بر ماهیت عبداللهی او می‌پندارد و انسان را پیوسته بر حق، و کانون هستی و وحی و دارای فطرت الهی، خیرخواه، عدالت‌جوی، ‌پاک سرشت و مسالمت‌جو معرفی می‌کند و دیگر علوم انسانی‌ای است که انسان را گرگ انسان می‌پندارند. ادامه‌ي مطلب


خانهlجستجوي پيشرفتهlنقشه وبگاهlپيوند‌هاlخبر خانهlنقش خانهlارتباط با ما
بازديدكنندگان امروز: 64